Informacje i tajemnice przedsiębiorstwa podlegające ochronie

Najważniejsze dla jednostki organizacyjnej, z punktu jej interesu, są informacje stanowiące jej tajemnice. Podjęcia działań mających prowadzić do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest uwarunkowane tym, że kierownik jednostki musi wskazać te informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i pojąć stosowne działania mające na celu ich ochronę.W przypadku informacji, których przetwarzanie w jednostce wynika z przepisów prawa, są one wskazywane przez odpowiednie akty prawne i to z nich wynikają wymogi dla ochrony tych informacji.

Konieczność ochrony informacji wynika z dwóch aspektów:

  • biznesowego – tajemnice przedsiębiorstwa
  • prawnego – tajemnice chronione na podstawie przepisów prawa (np. informacje niejawne, dane osobowe).
ochronapl.pl
Aspekt prawny konieczności wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wiąże się z konkretnymi wymaganiami w celu ochrony danego rodzaju informacji, a zarazem z poniesieniem przez organizację niezbędnych kosztów. Cel ten wynika z aktów prawnych (ustaw), które nakazują kierownikowi jednostki organizacyjnej zorganizowanie właściwego dla dane informacji systemu bezpieczeństwa.W odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązek ochrony spada na jednostkę, w której są one przetwarzane i jednostka decyduje o organizacji właściwego systemu zabezpieczenia tych informacji.


Najpowszechniej i najczęściej spotykanymi informacjami prawnie chronionymi są:

  • dane osobowe (pracowników i klientów), które przetwarzane są bez mała w każdej jednostce, których ochronę wymaga ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • informacje niejawne, wskazane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228).
  • tajemnicach zawodowe takie jak: handlowa, bankowa, skarbowa, adwokacka, sędziowska, prokuratorska, maklerska, lekarska itp.

 

Zaniechania w działaniach mających na celu podjęcie przez jednostkę organizacyjną ochrony informacji prawnie chronionych będzie skutkować odpowiedzialnością karną kierownika jednostki organizacyjnej.


Art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przez Tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: Nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Aspekt biznesowy ma na celu dążenie do dbałość o interesy jednostki (firmy), a przede wszystkim ochronę posiadanych w jej zasobach tajemnicy przedsiębiorstwa, zdefiniowanej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

  • Powyższy zapis wskazuje na to, że aby chronić tajemnice przedsiębiorstwa, trzeba je najpierw dokładnie określić, a następnie podjąć działanie w celu ich zabezpieczenia.

Do działań mających na celu zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa zaliczamy czynności mające na celu opracowanie i wdrożenie do użytku w jednostce organizacyjnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI).