Postępowanie z materiałami niejawnymi

Działalność Kancelarii Tajnej oraz Tajnej Międzynarodowej, która obejmuje:

Postępowanie z materiałami niejawnymi wirtualne ikony usług

 • opracowanie:
  • instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz „Poufne”,
  • regulaminu Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,
  • planu Organizacyjnego Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,
  • regulaminu Czytelni Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,
 • stan zabezpieczenia oraz wyposażenie pomieszczeń kancelaryjnych,
 • fizyczne oddzielenie materiałów o różnych klauzulach tajności oraz przestrzeganie zasady przechowywania dokumentów uzyskanych w ramach realizacji porozumień międzynarodowych odrębnie dla każdego państwa i organizacji międzynarodowej,
 • przygotowanie specjalistyczne kierownika, jego zastępcy oraz pracowników kancelarii tajnej, organizację pracy kancelarii, zakresy działania osób funkcyjnych, przestrzeganie zasad ewidencjonowania dokumentów, wydawania, rozliczania i obiegu dokumentów niejawnych, a także adresowania, zabezpieczania i ekspedycji przesyłek,
 • prowadzenie wykazu osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz jego bieżąca aktualizacja,
 • przestrzeganie zasad kompletowania i brakowania akt oraz niszczenia dokumentów niejawnych,
 • dokonywanie zmian klauzul tajności na materiałach niejawnych oraz w urządzeniach ewidencyjnych,
 • wdrażanie systemu ewidencji materiałów niejawnych.

 

Postępowanie z materiałami niejawnymi w innych komórkach organizacyjnych jednostki przechowujących oraz prowadzących ewidencję materiałów niejawnych

Postępowanie wykonawców z informacjami niejawnymi, klasyfikowanie materiałów niejawnych, w tym sposób ich wytwarzania, przetwarzania, ewidencji, oznaczania i niszczenia, które obejmuje:

 • zabezpieczenie i wyposażenie pomieszczeń, w których są przechowywane materiały niejawne,
 • przeszkolenie specjalistyczne personelu z zasad prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych,
 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja wykazu osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych,
 • przestrzeganie zasad przechowywania, udostępniania i niszczenia materiałów niejawnych,
 • przestrzeganie przepisów w zakresie przechowywania i przekazywania informacji niejawnych,
 • terminowość rozliczania się wykonawców z wytworzonych materiałów niejawnych;
 • przestrzeganie zasad klasyfikowania informacji niejawnych oraz oznaczania dokumentów, w tym klauzulami tajności,
 • zasady wytwarzania, kopiowania, przesyłania i przechowywania materiałów niejawnych,
 • sposoby ewidencjonowania materiałów niejawnych i nadzoru nad ich obiegiem w jednostce organizacyjnej,
 • niszczenie materiałów niejawnych,
 • aktualizację klauzul tajności na materiałach niejawnych oraz w urządzeniach ewidencyjnych.