Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa

Informacje i tajemnice przedsiębiorstwa podlegające ochronie

Najważniejsze dla jednostki organizacyjnej, z punktu jej interesu, są informacje stanowiące jej tajemnice. Podjęcia działań mających prowadzić do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest uwarunkowane tym, że kierownik jednostki musi wskazać te informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i pojąć stosowne działania mające na celu ich ochronęW przypadku informacji, których przetwarzanie w jednostce wynika z przepisów prawa, są one wskazywane przez odpowiednie akty prawne i to z nich wynikają wymogi dla ochrony tych informacji.

Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa ludzie w wirtualnym świecie


Konieczność ochrony informacji wynika z dwóch aspektów:

  • biznesowego – tajemnice przedsiębiorstwa
  • prawnego – tajemnice chronione na podstawie przepisów prawa (np. informacje niejawne, dane osobowe).

Aspekt prawny konieczności wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wiąże się z konkretnymi wymaganiami w celu ochrony danego rodzaju informacji, a zarazem z poniesieniem przez organizację niezbędnych kosztów. Cel ten wynika z aktów prawnych (ustaw), które nakazują kierownikowi jednostki organizacyjnej zorganizowanie właściwego dla dane informacji systemu bezpieczeństwa.W odniesieniu do tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązek ochrony spada na jednostkę, w której są one przetwarzane i jednostka decyduje o organizacji właściwego systemu zabezpieczenia tych informacji. 

Najpowszechniej i najczęściej spotykanymi informacjami prawnie chronionymi są:

  • tajemnice zawodowe takie jak: handlowa, bankowa, skarbowa, adwokacka, sędziowska, prokuratorska, maklerska, lekarska itp.

 

Zaniechania w działaniach mających na celu podjęcie przez jednostkę organizacyjną ochrony informacji prawnie chronionych będzie skutkować odpowiedzialnością karną kierownika jednostki organizacyjnej.


 

Art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przez Tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: Nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Aspekt biznesowy ma na celu dążenie do dbałości o interesy jednostki (firmy), a przede wszystkim ochronę posiadanych w jej zasobach tajemnicy przedsiębiorstwa, zdefiniowanej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Powyższy zapis wskazuje na to, że aby chronić tajemnice przedsiębiorstwa, trzeba je najpierw dokładnie określić, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, opracować Katalog Tajemnic Przedsiębiorstwa, a następnie podjąć działanie w celu ich zabezpieczenia.

Do działań mających na celu zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa zaliczamy czynności mające na celu opracowanie i wdrożenie do użytku w jednostce organizacyjnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Tajemnic Przedsiębiorstwa (PBI).