Usługi z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych

Proponujemy Państwu między innymi:

 • Doradztwo dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych, które zapewnią wprowadzenie właściwych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych wynikających z przepisów prawa
 • Prowadzenie outsourcingu w zakresie organizacji Pionu Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wykonywanie obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Niejawnych Systemów teleinformatycznych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

dokumenty w zabezpieczonej szufladzie


Oferujemy:

 • Doradztwo Kierownikom Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocnikom Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie stosowania i interpretacji przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • dostosowanie jednostki organizacyjnej do osiągnięcia właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych wymaganego w ustawie o ochronie informacji niejawnych, określenie spójność oraz dostosowanie dokumentów normatywnych wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej z aktami prawnymi oraz normatywnymi szczebli nadrzędnych,
 • planowanie i organizacja pionu ochrony oraz opracowanie zakresów działania pionu ochrony i obowiązków kompetencyjnych osób wchodzących w jego skład, w tym:
  • sprecyzowanie zadań, dotyczących ochrony informacji niejawnych, w zakresach zadań oraz zakresach obowiązków osób funkcyjnych pionu ochrony,
  • przygotowanie instrukcji „Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”,
  • przygotowanie instrukcji „Sposób i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” w podległych komórkach organizacyjnych”,
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  • ujęcie w planie zasadniczych przedsięwzięć jednostki organizacyjnej zadań pionu ochrony,
 • opracowanie projektów i wytycznych do utworzenia i zabezpieczenia pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie takich jak:
  • kancelaria tajna lub punkt ewidencji dokumentów niejawnych,
  • bezpieczne stanowisko komputerowe oraz serwerownie,
  • inne pomieszczenia wrażliwe dla bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej (przedsiębiorstwa),
 • opracowywanie wytycznych dotyczących ochrony informacji niejawnych stanowiących podstawę do kompleksowego opracowania systemu ochrony informacji niejawnych,
 • określenie podatności na zagrożenia dla ochranianych materiałów niejawnych oraz wynikających z danej podatności zagrożeń,
 • określenie rodzajów zagrożeń oraz powodów i częstotliwości ich występowania,
 • wskazanie kierunków działania w zakresie ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem jej potrzeb w zakresie przetwarzanych oraz chronionych informacji niejawnych i kierunków rozwoju jednostki,
 • projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne,
 • określenie szczegółowego zakresu przedmiotowego kontroli problemowej, okresowej lub doraźnej stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przeprowadzenie kontroli w jednostce organizacyjnej;