Bezpieczeństwo Fizyczne

Bezpieczeństwo fizyczne oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji ochronnej jednostki organizacyjnej – Plan Ochrony Informacji Niejawnych itp., które obejmuje:

Bezpieczeństwo Fizyczne zabezpieczenie drzwi otwieranie telefonem zamka

 • organizację, przygotowanie oraz funkcjonowanie systemu ochrony fizycznej informacji niejawnych,
 • analizę poziomu zagrożeń dokonanej zgodnie zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych,
 • przygotowanie dokumentacji ochronnej wymaganej przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia, to jest:
  • opracowanie „Analizy poziomu zagrożeń oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związany z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą”,
  • opracowanie „Planu Ochrony Informacji Niejawnych” w tym „Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „Tajne” lub „Ściśle Tajne” w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
  • opracowanie dokumentacji dla sił ochronnych i służb dyżurnych, w tym „Instrukcji ruchu osobowo – materiałowego”, „Instrukcji przechowywania kluczy do pomieszczeń służbowych”, „Instrukcji służb ochrony” itp.,
 • kompleksową organizację ochrony informacji niejawnych na podstawie Planu ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej,
 • organizację współdziałania w zakresie ochrony informacji niejawnych z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerią Wojskową, Policją oraz innymi organami porządkowymi,
 • organizację ochrony konwojowanego mienia i materiałów niejawnych:
  • opracowanie „Instrukcji konwojowania materiałów niejawnych”,
  • opracowanie planu przeprowadzenia konwoju,
 • funkcjonowanie ochrony fizycznej informacji niejawnych oraz szkolenie sił ochronnych:
  • organizacja pełnienia służby wartowniczej (ochronnej), wewnętrznej lub garnizonowej, portierów i dozorców,
  • wytyczne w zakresie wyposażenia sił ochronnych i służb dyżurnych w należny sprzęt i uzbrojenie,
  • organizacja systemu ochrony fizycznej informacji niejawnych w godzinach służbowych i po godzinach służbowych oraz w dniach wolnych od zajęć służbowych,
  • wyznaczenie i zabezpieczenie stref ochronnych,
  • szkolenia sił ochronnych, służb dyżurnych, wart oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne,
 • funkcjonowanie technicznych środków wspomagających ochronę informacji niejawnych w tym ich ilość i stan techniczny:
  • określenie i dostosowanie ilości i zgodność urządzeń i systemów alarmowych z parametrami określonymi w Polskiej Normie oraz Normie Obronnej w aspekcie potrzeb jednostki organizacyjnej,
  • badanie sprawność urządzeń alarmowych, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej itp.,
  • konserwacja systemów i urządzeń alarmowych,
 • funkcjonowanie systemu przepustkowego i kontroli dostępu, przechowywanie, wydawanie i zdawanie kluczy i kodów oraz przestrzeganie zasad używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku w strefach ochronnych:
  • organizacja i funkcjonowanie systemu przepustkowego i kontroli dostępu,
  • określenie stref ochronnych, a także sposobu ich ochrony,
  • określenie sposobu przechowywania i zabezpieczenia kluczy użytku bieżącego i zapasowych, kodów do zamków szyfrowych oraz kodów systemów alarmowych do pomieszczeń usytuowanych w strefach ochronnych, a także znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych,
  • przestrzeganie zasad używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku.