Bezpieczeństwo Osobowe

Bezpieczeństwo osobowe oraz procedury uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, które obejmuje:

kłódka wirtualna nad klawiaturą bezpieczeństwo osobowe

  • przygotowanie i prowadzenie w jednostce organizacyjnej aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone związane z dostępem do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub je cofnięto,
  • prowadzenie wykazu osób, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”,
  • prowadzenie, jako Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych postępowań sprawdzających wobec osób wskazanych przez kierownika jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych,
  • szkolenie osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych z zasad ochrony informacji niejawnych wynikających z przepisów ustawy,
  • przestrzeganie terminów informowania organu, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego o zatrudnieniu na stanowisku osoby legitymującej się odpowiednim poświadczeniem bezpieczeństwa,
  • ewidencję, przechowywanie i archiwizowanie akt postępowań sprawdzających,
  • przepisów w zakresie upoważniania osób do dostępu do informacji niejawnych.