Szkolenia i warsztaty

szkolenie

W naszej firmie oferujemy szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi kancelarii niejawnych, oraz tajnych i tajnych międzynarodowych, a także szkolenia z archiwizacji dokumentów.
Zajęcia te dedykujemy głównie osobom upoważnionym do przetwarzania tychże danych, a także do pracowników administracji publicznej czy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Na tego rodzaju szkoleniach dokładnie zapoznajemy uczestników z obowiązującymi zasadami przetwarzania danych osobowych.


Wiedzę przekazujemy poprzez prezentację multimedialną oraz warsztaty praktyczne, za sprawą którego zdobyte informacje zostaną jeszcze lepiej przyswojone. Dzięki tego rodzaju szkoleniom uczestnicy jeszcze lepiej przyswaja wiedzę i pojęcia występujące w ustawach i aktach prawnych.
 

Szkolenia OIN

O szkoleniu…

Szkolenia adresowane są do osób przetwarzających informacje niejawne, pracowników pionu ochrony, Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, Kierowników Kancelarii Tajnych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców sektora prywatnego, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej przetwarzających informacje niejawne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przetwarzania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulami:

 • Zastrzeżone
 • Poufne
 • Tajne
 • Ściśle Tajne

oraz ich odpowiedników klauzul informacji niejawnych Traktatu Północnoatlantyckiego NATO i Unii Europejskiej.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy zagadnień związanych z przepisami o ochronie informacji niejawnych może być dostosowany do indywidualnych wymogów jednostki organizacyjnej i obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:

1. Zasady organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych

2. Procedury uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych w zależności od klauzuli tajności.

3. Środki ochrony fizycznej oraz zakres ich stosowania w ochronie informacji niejawnych oraz ich dobór zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683).

4. Metodyka określenia poziomu zagrożenia oraz doboru środków ochrony fizycznej do zabezpieczenia jednostki i przetwarzanych w niej informacji niejawnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

5. Zasady opracowania Planu ochrony informacji niejawnych.

6. Zasady opracowania dokumentacji ochronnej w jednostce organizacyjnej.

7. Środki ochrony dokumentów niejawnych oraz ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

8. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dla informacji niejawnych.

9. Odpowiedzialność związana z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

10. Bezpieczeństwo przemysłowe w jednostce organizacyjnej oraz procedura jego uzyskania.

11. Wykonywanie, ewidencjonowanie i wysyłanie dokumentów niejawnych przez kancelarie tajne.

12. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do uruchomienia systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

13. Zasady opracowania Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji;

14. Zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie informacji niejawnych osób funkcyjnych jednostki organizacyjnej.

15. Procedura postępowania z materiałami niejawnymi w jednostkach organizacyjnych (ćwiczenia praktyczne).

16. Procedura wykonywania kopii, wydruków, odpisów, wypisów, wyciągów lub tłumaczeń pism niejawnych i ich oznaczanie,

17. Przygotowanie i sposób przeprowadzania kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych;


 

Szkolenia Danych Osobowych

O szkoleniu…

Szkolenia adresowane są do osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Administratorów Danych Osobowych (kierowników jednostek organizacyjnych), Inspektorów Ochrony Danych (IODO), pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców sektora prywatnego, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej przetwarzających dane osobowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie uczestników do przetwarzania danych osobowych, ich zabezpieczenia fizycznego i organizacyjnego na swoich stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej oraz zasadami stosowania zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy zagadnień związanych z przepisami o ochronie danych osobowych może być dostosowany do indywidualnych wymogów jednostki organizacyjnej i obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:

1. Zadaniach i obowiązkach Administratorów Danych Osobowych (ADO), Inspektorów Ochrony Danych (IODO) w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO.

2. Zasady oraz tryb powoływania i odwoływania w jednostce organizacyjnej Inspektora Ochrony Danych (IODO).

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy oraz wyłączenia jej stosowania.

4. Wyjaśnienie podstawowych pojęć zdefiniowanych w ustawie o ochronie danych osobowych:

 • dane osobowe,
 • obowiązek informacyjny,
 • administrator danych osobowych,
 • inspektor ochrony danych (IODO),
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • zbiór danych osobowych,
 • system informatyczny do przetwarzania danych osobowych,
 • zabezpieczenie danych w systemie informatycznym,
 • odbiorca danych,
 • powierzenie danych osobowych,
 • zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

5. Charakterystyka ustawowych przesłanek legalizujących dopuszczalność przetwarzania w jednostce organizacyjnej danych osobowych zwykłych.

6. Charakterystyka ustawowych przesłanek legalizujących dopuszczalność przetwarzania danych osobowych „wrażliwych” (m. in. o stanie zdrowia, nałogach, niekaralności, przynależności wyznaniowej lub partyjnej).

7. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych – obowiązki informacyjne, obowiązek zabezpieczenia danych osobowych, wprowadzenie rejestrów przetwarzania danych osobowych.

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w zbiorze oraz związane z nimi obowiązki administratora danych.

9. Sposoby wypełniania obowiązków informacyjnych przez administratora danych osobowych.

10. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (outsourcing): podstawa, cel, zakres powierzenia oraz obowiązki i odpowiedzialność stron powierzenia za ich przestrzeganie.

11. Zasady i tryb udostępniania danych osobowych przez Administratorów Danych Osobowych.

 

12. Obowiązki organizacyjne, formalne, personalne i techniczne administratorów danych osobowych wynikające z RODO w zakresie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

13. Zasady opracowywania dokumentów polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym i poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.

14. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

15. Ustawowe uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Opracowywanie i wdrażania dokumentów polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych.


 

Szkolenia Specjalistyczne

O szkoleniu…

Organizujemy szkolenia specjalistyczne dla:

 • kierowników i pracowników (kandydatów na pracowników) kancelarii niejawnych oraz kancelarii tajnych zarówno w sferze cywilnej jak i wojskowej,
 • pracowników i kandydatów na pracowników archiwów,
 • administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • administratorów danych osobowych i inspektorów ochrony danych,
 • osób zajmujących się ochroną fizyczną i zabezpieczeniem obiektów.

Cel szkolenia

Wyżej wymienione szkolenia w swoim zakresie obejmują szczegółowo zagadnienia związane zasadami pracy osób wykonujących swoje obowiązki w archiwach, kancelariach tajnych i niejawnych oraz osób wyznaczonych na stanowiska administratorów i inspektorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych i danych osobowych, a także dla osób organizujących ochronę fizyczną obiektów z wykorzystaniem elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.

 

Szkolenia z Archiwizacji Dokumentów

O szkoleniu...

Organizujemy szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów jawnych i niejawnych, prowadzenia archiwów zakładowych dla:

 • Jednostek organizacyjnych administracji państwowej
 • Przedsiębiorstw i Spółek prawa handlowego
 • Innych podmiotów, które na podstawie przepisów prawa są zobowiązane do prowadzenia archiwów

Cel szkolenia

Doradzamy i szkolimy personel archiwów w zakresie pracy archiwum, przygotowywania dokumentacji archiwalnej (teczek), przygotowywania Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt (JRWA). Prowadzimy w tym zakresie zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne.

Program szkolenia

Program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb zamawiającego i uzgadniany z nim na etapie przygotowywania szkolenia.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.