O szkoleniu…

Szkolenia adresowane są do osób przetwarzających informacje niejawne, pracowników pionu ochrony, Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, Kierowników Kancelarii Tajnych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców sektora prywatnego, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej przetwarzających informacje niejawne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przetwarzania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulami:

 • Zastrzeżone
 • Poufne
 • Tajne
 • Ściśle Tajne

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy zagadnień związanych z przepisami o ochronie informacji niejawnych może być dostosowany do indywidualnych wymogów jednostki organizacyjnej i obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:

 1. 1

  Zasady organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych

 2. 2

  Procedury uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych w zależności od klauzuli tajności.

 3. 3

  Środki ochrony fizycznej oraz zakres ich stosowania w ochronie informacji niejawnych oraz ich dobór zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683).

 4. 4

  Metodyka określenia poziomu zagrożenia oraz doboru środków ochrony fizycznej do zabezpieczenia jednostki i przetwarzanych w niej informacji niejawnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

 5. 5

  Zasady opracowania Planu ochrony informacji niejawnych.

 6. 6

  Zasady opracowania dokumentacji ochronnej w jednostce organizacyjnej.

 7. 7

  Środki ochrony dokumentów niejawnych oraz ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

 8. 8

  Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dla informacji niejawnych.

 9. 9

  Odpowiedzialność związana z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

 10. 10

  Bezpieczeństwo przemysłowe w jednostce organizacyjnej oraz procedura jego uzyskania.

 11. 11

  Wykonywanie, ewidencjonowanie i wysyłanie dokumentów niejawnych przez kancelarie tajne.

 12. 12

  Przygotowanie jednostki organizacyjnej do uruchomienia systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

 13. 13

  Zasady opracowania Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji;

 14. 14

  Zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie informacji niejawnych osób funkcyjnych jednostki organizacyjnej.

 15. 15

  Procedura postępowania z materiałami niejawnymi w jednostkach organizacyjnych (ćwiczenia praktyczne).

 16. 16

  Procedura wykonywania kopii, wydruków, odpisów, wypisów, wyciągów lub tłumaczeń pism niejawnych i ich oznaczanie,

 17. 17

  Przygotowanie i sposób przeprowadzania kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych;