O szkoleniu…

Szkolenia adresowane są do osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Administratorów Danych Osobowych (kierowników jednostek organizacyjnych), Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców sektora prywatnego, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej przetwarzających dane osobowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie uczestników do przetwarzania danych osobowych, ich zabezpieczenia fizycznego i organizacyjnego na swoich stanowiskach pracy w jednostce organizacyjnej.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalam indywidualnie w zależności od:

 • ilości uczestników,
 • rodzaju materiałów szkoleniowych,
 • rodzaju szkolenia (zamknięte w siedzibie jednostki organizacyjnej/otwarte),
 • ilości godzin szkoleniowych.

Metoda szkolenia

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne i kazusy. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy zagadnień związanych z przepisami o ochronie danych osobowych może być dostosowany do indywidualnych wymogów jednostki organizacyjnej i obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:

 1. 1

  Zadaniach i obowiązkach Administratorów Danych Osobowych (ADO), Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. 2

  Zasady oraz tryb powoływania i odwoływania w jednostce organizacyjnej Administratora Bezpieczeństwa informacji.

 3. 3

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy oraz wyłączenia jej stosowania.

 4. 4

  Wyjaśnienie podstawowych pojęć zdefiniowanych w ustawie o ochronie danych osobowych:
  dane osobowe,
  administrator danych osobowych,
  administrator bezpieczeństwa informacji,
  przetwarzanie danych osobowych,
  zbiór danych osobowych,
  system informatyczny do przetwarzania danych osobowych,
  zabezpieczenie danych w systemie informatycznym,
  odbiorca danych.

 5. 5

  Charakterystyka ustawowych przesłanek legalizujących dopuszczalność przetwarzania w jednostce organizacyjnej danych osobowych zwykłych.

 6. 6

  Charakterystyka ustawowych przesłanek legalizujących dopuszczalność przetwarzania danych osobowych „wrażliwych” (m. in. o stanie zdrowia, nałogach, niekaralności, przynależności wyznaniowej lub partyjnej).

 7. 7

  Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych – obowiązki informacyjne, obowiązek zabezpieczenia danych osobowych, zgłoszenie zbiorów do rejestracji.

 8. 8

  Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w zbiorze oraz związane z nimi obowiązki administratora danych.

 9. 9

  Sposoby wypełniania obowiązków informacyjnych przez administratora danych osobowych.

 10. 10

  Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (outsourcing): podstawa, cel, zakres powierzenia oraz obowiązki i odpowiedzialność stron powierzenia za ich przestrzeganie.

 11. 11

  Zasady i tryb udostępniania danych osobowych przez Administratorów Danych Osobowych.

 12. 12

  Rejestracji zbiorów danych osobowych oraz obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji w GIODO oraz sposób wypełnienia wniosku, aktualizacja zgłoszenia, zwolnienia z obowiązku dokonania rejestracji.

 13. 13

  Rejestracji zbiorów danych osobowych w jednostce organizacyjnej dokonywanej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 14. 14

  Obowiązki organizacyjne, formalne, personalne i techniczne administratorów danych osobowych wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 15. 15

  Zasady opracowywania dokumentów polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym i poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 16. 16

  Odpowiedzialność karna administratora danych osobowych.

 17. 17

  Ustawowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 18. 18

  Opracowywanie i wdrażania dokumentów polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcji przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych.