mgr inż. Czesław ĆWIEKmgr inż. Czesław ĆWIEK
Jestem byłym funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W mojej pracy zawodowej zajmowałem się problematyką ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych i problematyką zabezpieczenia technicznego obiektów. Od 2001 roku jestem związany z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych w szerokim rozumieniu Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych (OIN) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (ODO). Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych.
W swojej długoletniej pracy zawodowej zajmowałem się ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych,  a także bezpieczeństwem fizycznym obiektów. Odpowiadałem za organizację i prowadzenie ochrony informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych przetwarzanych w zarządzanych obiektach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom organizowałem systemy bezpieczeństwa fizycznego w skład których wchodziły techniczne, budowlane i elektroniczne systemy zabezpieczeń, a także ochrona fizyczna obiektów. Opracowywałem procedury bezpieczeństwa, dokumentację ochronną, wewnętrzne akty prawne, plany ochrony i instrukcje z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych, politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcje i procedury przetwarzania danych osobowych. Prowadziłem szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych dla personelu jednostek organizacyjnych.Posiadam poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych najwyższych klauzul oraz przeszkolenie jako pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, administrator systemów teleinformatycznych, a także administrator bezpieczeństwa informacji.

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, opracowywania
i wprowadzania procedur bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych oraz opracowywania dokumentacji ochronnej wynikającej z ustawy o OIN, a także opracowywania i wprowadzania procedur bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ustawą o ODO. Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.Ponadto współpracuję z Wydawnictwem „FORUM”, przygotowując i wydając opracowania autorskie do poradnika dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
O firmie